Nén hình ảnh trực tuyến

Giảm kích thước hình ảnh bằng cách điều chỉnh chất lượng của nó.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Optional Settings

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%